Contoh Surat Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian sewa rumah adalah langkah penting dalam urusan hartanah yang memerlukan perhatian serius. Bagi sesiapa yang sedang mencari rumah sewa atau pemilik rumah yang ingin menyusun perjanjian sewa yang sah, memahami contoh perjanjian sewa rumah adalah penting.

Dalam artikel ini, kami akan memberikan pandangan mendalam mengenai contoh perjanjian sewa rumah, menjelaskan unsur-unsur kunci yang perlu dimasukkan, dan memberikan panduan yang berguna untuk memastikan perjanjian tersebut melindungi kedua-dua pihak dengan cekap.

Bacaan ini adalah satu langkah awal yang bijak sebelum melangkah ke dalam urusan sewa rumah, sama ada sebagai penyewa atau pemilik rumah.

Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian Sewa Rumah ialah dokumen bertulis yang mengandungi perjanjian antara pemilik rumah (Pihak Pertama) dan penyewa rumah (Pihak Kedua) mengenai hak dan kewajipan setiap pihak dalam tempoh penyewaan. Adalah penting untuk membuat perjanjian ini untuk mengelakkan salah faham atau pertikaian pada masa hadapan.

Secara umum, Perjanjian Sewa Rumah mengandungi perkara berikut:

 • Identiti Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 • Objek sewa (rumah dan peralatan)
 • Tempoh masa sewa
 • Jumlah yuran sewa dan cara pembayaran
 • Hak dan kewajipan Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 • Syarat penamatan perjanjian
 • Tandatangan kedua-dua pihak

Berikut adalah beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian semasa membuat Perjanjian Sewa Rumah:

 • Pastikan perjanjian dibuat dengan jelas dan mudah difahami oleh kedua-dua pihak.
 • Jangan lupa sertakan semua perkara penting yang telah dipersetujui, seperti objek sewa, tempoh sewa, jumlah yuran sewa, hak dan kewajipan setiap pihak, dan syarat penamatan perjanjian.
 • Dapatkan nasihat daripada pakar undang-undang atau ejen hartanah untuk memastikan perjanjian sewa itu sah dan boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang.
 • Setelah perjanjian sewa ditandatangani, pastikan anda menyimpan salinan dengan betul.

Berikut adalah beberapa faedah membuat perjanjian sewa rumah:

 • Melindungi hak dan kewajipan kedua-dua pihak
 • Cegah pertikaian masa hadapan
 • Memudahkan untuk menyelesaikan masalah jika pertikaian berlaku
 • Sebagai bukti bertulis sekiranya berlaku pertikaian undang-undang

Perjanjian Sewa Rumah adalah dokumen penting yang boleh melindungi hak dan kepentingan kedua-dua pihak. Oleh itu, adalah penting untuk membuat perjanjian ini dengan teliti dan teliti.

Beberapa Perkara yang Perlu Dimasukkan Dalam Contoh Surat Perjanjian Sewa Rumah

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu ada dalam contoh perjanjian sewa rumah lengkap:

 • Identiti kedua-dua pihak

Identiti kedua-dua pihak termasuk nama penuh, alamat, nombor telefon dan nombor pengenalan (KTP/SIM).

 • Objek sewa

Objek sewa termasuk alamat rumah, tanah dan kawasan bangunan, dan kemudahan yang ada.

 • Tempoh masa sewa

Tempoh sewa ialah tempoh masa penyewa mempunyai hak untuk menduduki rumah tersebut. Tempoh sewa boleh dipersetujui secara bebas oleh kedua-dua pihak, sama ada jangka pendek (contohnya bulanan atau tahunan) atau jangka panjang.

 • Jumlah sewa dan kaedah pembayaran

Jumlah sewa dan kaedah pembayaran mestilah dipersetujui dengan jelas oleh kedua-dua pihak. Sewa biasanya dibayar setiap bulan, tetapi juga boleh dibayar setiap suku tahun, enam bulan, atau bahkan setiap tahun.

 • Jaminan

Deposit keselamatan ialah sejumlah wang yang dibayar oleh penyewa kepada pemilik rumah sebagai satu bentuk jaminan untuk memenuhi kewajipannya semasa tempoh penyewaan. Deposit keselamatan biasanya akan dikembalikan kepada penyewa selepas tempoh sewaan tamat, tolak sebarang kos yang ditanggung, seperti kos kerosakan harta benda dan tunggakan sewa.

 • Hak dan kewajipan setiap pihak

Hak dan kewajipan setiap pihak mesti dikawal dengan jelas dalam perjanjian sewa rumah. Beberapa contoh hak dan kewajipan pemilik rumah termasuk:

 * Hak untuk menerima sewa tepat pada masanya
 * Hak untuk memeriksa keadaan harta secara berkala
 * Kewajipan untuk menjalankan pembaikan dan penyelenggaraan harta

Beberapa contoh hak dan kewajipan penyewa termasuk:

 * Hak untuk menduduki harta tersebut sepanjang tempoh sewaan
 * Hak untuk menggunakan kemudahan yang terdapat di hartanah
 * Kewajipan membayar sewa tepat pada masanya
 * Kewajipan menjaga dan menjaga harta benda
 • Prosedur untuk menamatkan perjanjian sewa

Prosedur untuk menamatkan perjanjian sewa hendaklah dikawal dengan jelas dalam perjanjian sewa rumah. Kedua-dua pihak mesti bersetuju tentang cara untuk menamatkan perjanjian sewa, seperti sama ada notis awal mesti diberikan, dan sama ada terdapat sebarang yuran yang perlu dibayar jika satu pihak ingin menamatkan perjanjian sewa sebelum tempoh sewaan tamat.

Selain daripada perkara di atas, perjanjian sewa rumah yang lengkap juga boleh mengandungi peruntukan lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, seperti:

 • Syarat mengenai penggunaan harta, seperti sama ada ia boleh digunakan untuk aktiviti perniagaan atau tidak, sama ada ia dibenarkan untuk memelihara haiwan peliharaan atau tidak, dsb.
 • Peruntukan mengenai liabiliti untuk kerosakan harta benda.
 • Peruntukan berkenaan penyelesaian pertikaian.

Adalah disyorkan supaya perjanjian sewa rumah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Jika perlu, perjanjian sewa rumah ini juga boleh disahkan oleh notari.

Contoh Surat Perjanjian Sewa Rumah

Di bawah adalah satu contoh perjanjian sewa rumah yang boleh anda rujuk dan sunting mengikut keperluan anda.

Pada hari ini, [tarikh], bulan [bulan], tahun [tahun], di [tempat], perjanjian sewa rumah telah dibuat dan ditandatangani antara:

Pihak pertama

Nama: [nama pemilik rumah]
Alamat: [alamat pemilik rumah]
Nombor telefon: [nombor telefon pemilik rumah]
Nombor KTP: [nombor KTP pemilik rumah]

Pihak kedua

Nama: [nama penyewa rumah]
Alamat: [alamat penyewa rumah]
Nombor telefon: [nombor telefon penyewa rumah]
Nombor KTP: [nombor KTP penyewa rumah]

Perkara 1

Objek sewa

Pihak Pertama menyewa kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama, sebuah rumah yang terletak di [alamat rumah], dengan keluasan tanah [kawasan tanah] m2 dan keluasan bangunan [kawasan bangunan] ] m2. Rumah ini dilengkapi dengan kemudahan berikut:

 • [Senarai kemudahan]

Perkara 2

Tempoh masa sewa

Tempoh sewa rumah ini adalah [tempoh sewa] tahun, bermula dari [tarikh mula sewa] hingga [tarikh tamat sewa].

Perkara 3

Sewa dan kaedah pembayaran

Jumlah sewa rumah ini ialah [jumlah sewa] sebulan. Sewa dibayar setiap tarikh [tarikh pembayaran sewa] kepada Pihak Pertama.

Perkara 4

Ikat jamin

Pihak Kedua wajib membayar deposit keselamatan kepada Pihak Pertama dalam jumlah [jumlah deposit keselamatan]. Deposit keselamatan ini akan dikembalikan kepada Pihak Kedua selepas tempoh sewaan tamat, tolak sebarang kos yang ditanggung, seperti kos kerosakan harta benda dan tunggakan sewa.

Perkara 5

Hak dan kewajipan setiap pihak

Hak dan Kewajipan Pihak Pertama

 • Hak untuk menerima sewa tepat pada masanya.
 • Hak untuk memeriksa keadaan harta secara berkala.
 • Kewajipan untuk menjalankan pembaikan dan penyelenggaraan harta.

Hak dan Kewajipan Pihak Kedua

 • Hak untuk menduduki harta tersebut sepanjang tempoh sewaan.
 • Hak untuk menggunakan kemudahan yang terdapat di hartanah.
 • Kewajipan membayar sewa tepat pada masanya.
 • Kewajipan menjaga dan menjaga harta benda.

Perkara 6

Prosedur untuk menamatkan perjanjian sewa

Perjanjian penyewaan ini boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak dengan pemberitahuan bertulis kepada pihak yang satu lagi selewat-lewatnya [bilangan masa pemberitahuan] bulan sebelum tempoh sewaan tamat.

Jika satu pihak ingin menamatkan perjanjian sewa sebelum tempoh penyewaan tamat tanpa memberi notis terlebih dahulu, maka pihak tersebut wajib membayar pampasan kepada pihak yang satu lagi dalam jumlah [jumlah pampasan].

Perkara 7

Penyelesaian pertikaian

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Sekiranya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, ia akan diselesaikan melalui saluran undang-undang.

Perkara 8

Peruntukan yang pelbagai

Perjanjian ini dibuat dalam dua salinan, masing-masing dengan duti setem yang mencukupi dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

Justeru, perjanjian sewa rumah ini dibuat dan ditandatangani dengan suci hati dan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak.

[Tandatangan Pihak Pertama]
[Tandatangan Pihak Kedua]

Saksi

[Tandatangan Saksi 1]
[Tandatangan Saksi 2]

Contoh Borang Maklumat Penyewa Rumah

Data Peribadi

 • Nama penuh:
 • Jantina:
 • Tempat dan tarikh lahir:
 • Alamat kediaman:
 • Nombor telefon:
 • Nombor KTP/SIM:
 • E-mel:

Data Keluarga

 • Nama Suami/Isteri:
 • Nombor Telefon Suami/Isteri:
 • Nombor KTP/SIM suami/isteri:
 • Nama Anak:
 • Nombor Telefon Anak:
 • Nombor KTP/SIM anak:

Data Pekerjaan

 • Jenis pekerjaan:
 • Nama syarikat:
  *Alamat syarikat:
 • Nombor Telefon Syarikat:
 • Jawatan:
 • Gaji bulanan:

Data Kewangan

 • Jumlah Simpanan:
 • Jumlah Pendapatan Lain:
 • Jumlah Hutang:

Data Sejarah Sewaan

 • Nama Pemilik Rumah Terdahulu:
 • Alamat Rumah Sebelumnya:
 • Tempoh masa sewa:
 • Amaun Sewa:

Data Rujukan

*Nama Rujukan:

 • Sambungan:
 • Nombor telefon:

Kenyataan

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang saya berikan dalam borang ini adalah betul dan boleh diambil kira.

Tandatangan

[Nama penuh]

Tarikh

[Tarikh]

Borang maklumat penyewa rumah ini boleh digunakan untuk mengumpul maklumat asas daripada bakal penyewa rumah. Maklumat ini boleh digunakan oleh pemilik rumah untuk menilai kesesuaian bakal penyewa, termasuk keupayaan kewangan, sejarah penyewaan dan rujukan.

Borang ini boleh dilaraskan mengikut keperluan pemilik rumah. Sebagai contoh, pemilik rumah boleh menambah soalan lain yang dianggap penting, seperti sama ada bakal penyewa mempunyai haiwan peliharaan, sama ada bakal penyewa akan menggunakan rumah untuk aktiviti perniagaan, dan sebagainya.

Berikut ialah beberapa petua untuk mengisi borang maklumat penyewa rumah:

 • Isi borang dengan lengkap dan jelas.
 • Pastikan semua maklumat yang anda berikan adalah betul dan boleh diambil kira.
 • Jika anda mempunyai sebarang soalan atau keraguan, sila jangan teragak-agak untuk bertanya kepada pemilik rumah.

Baca juga:

Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa Rumah

Tanggungjawab pemilik dan penyewa rumah dikawal selia dalam perjanjian sewa rumah. Walau bagaimanapun, secara amnya, berikut adalah tanggungjawab setiap pihak:

Tanggungjawab Pemilik Rumah Sewa

Tanggungjawab pemilik rumah sewa adalah satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh pemilik rumah dalam tempoh penyewaan. Tanggungjawab pemilik rumah yang disewa biasanya dikawal dalam perjanjian sewa rumah.

Berikut ialah beberapa tanggungjawab pemilik rumah sewa biasa:

 • Sediakan harta yang boleh didiami

Pemilik rumah mempunyai kewajipan untuk menyediakan hartanah yang boleh didiami untuk penyewa. Harta tersebut mestilah dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerosakan yang boleh membahayakan penyewa.

 • Membaiki kerosakan harta benda

Tuan rumah mempunyai kewajipan untuk membaiki kerosakan harta benda yang berlaku bukan disebabkan kecuaian penyewa. Tuan tanah mesti menjalankan pembaikan dalam masa yang munasabah dan tidak boleh membebankan penyewa dengan kos pembaikan.

 • Terima wang sewa tepat pada masanya

Tuan rumah mempunyai kewajipan untuk menerima sewa daripada penyewa tepat pada masanya seperti yang dipersetujui dalam perjanjian sewa.

 • Bayar balik deposit keselamatan

Tuan tanah mempunyai kewajipan untuk memulangkan deposit keselamatan kepada penyewa selepas tempoh sewaan tamat, tolak kos yang ditanggung, seperti kos kerosakan harta benda dan tunggakan sewa.

Selain daripada tanggungjawab yang dinyatakan di atas, pemilik rumah yang disewa juga mungkin mempunyai tanggungjawab lain yang dipersetujui dalam perjanjian sewa rumah. Sebagai contoh, pemilik rumah mungkin mempunyai kewajipan untuk:

 • Menyediakan kemudahan tertentu kepada penyewa.
 • Mengecualikan penyewa daripada kos tertentu, seperti kos elektrik dan air.
 • Menjamin keselamatan harta benda.

Tuan rumah mesti menunaikan semua tanggungjawabnya sepanjang tempoh sewaan. Sekiranya pemilik rumah tidak menunaikan tanggungjawabnya, penyewa boleh menyaman pemilik rumah untuk menunaikan tanggungjawabnya.

Berikut adalah beberapa petua untuk pemilik rumah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka:

 • Pastikan hartanah dalam keadaan baik sebelum menyewakannya.
 • Menjalankan pemeriksaan harta benda secara berkala untuk memastikan harta benda kekal dalam keadaan baik.
 • Buat perjanjian sewa rumah yang jelas dan terperinci yang mengawal hak dan kewajipan setiap pihak.
 • Berkomunikasi dengan penyewa secara terbuka dan telus.

Dengan memenuhi tanggungjawab mereka, pemilik rumah boleh memberikan perlindungan undang-undang untuk diri mereka sendiri dan penyewa mereka.

Tanggungjawab Penyewa Rumah

Tanggungjawab penyewa rumah adalah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh penyewa rumah dalam tempoh penyewaan. Tanggungjawab penyewa rumah biasanya dikawal dalam perjanjian sewa rumah.

Berikut ialah beberapa tanggungjawab penyewa rumah biasa:

 • Bayar sewa tepat pada masanya

Sewa adalah salah satu kewajipan utama penyewa rumah. Penyewa mesti membayar sewa kepada pemilik rumah tepat pada masanya seperti yang dipersetujui dalam perjanjian sewa.

 • Menyelenggara dan mengekalkan harta benda

Penyewa mempunyai kewajipan untuk menyelenggara dan menjaga harta tersebut semasa tempoh penyewaan. Penyewa mesti memastikan harta itu dalam keadaan baik dan bebas daripada kerosakan.

 • Beritahu pemilik rumah jika berlaku kerosakan harta benda

Sekiranya kerosakan harta benda berlaku dalam tempoh penyewaan, penyewa wajib memaklumkan kepada tuan rumah dengan segera. Penyewa juga mesti bertanggungjawab ke atas kos pembaikan kerosakan, melainkan kerosakan itu disebabkan oleh force majeure atau kecuaian pemilik rumah.

 • Biarkan harta benda dalam keadaan baik

Apabila tempoh sewaan tamat, penyewa wajib meninggalkan hartanah dalam keadaan baik. Penyewa mesti membersihkan harta itu dan mengembalikannya kepada tuan rumah dalam keadaan asalnya.

Selain daripada tanggungjawab yang dinyatakan di atas, penyewa rumah juga mungkin mempunyai tanggungjawab lain yang dipersetujui dalam perjanjian sewa rumah. Sebagai contoh, penyewa mungkin mempunyai kewajipan untuk:

 • Jangan ubah struktur harta tanah tanpa kebenaran pemilik rumah.
 • Tiada haiwan peliharaan di tempat penginapan ini.
 • Jangan gunakan hartanah untuk aktiviti perniagaan.

Penyewa hendaklah menunaikan segala tanggungjawabnya sepanjang tempoh penyewaan. Jika penyewa tidak menunaikan tanggungjawabnya, tuan rumah boleh menuntut penyewa menunaikan tanggungjawabnya.

Optimized by Optimole